หน้าแรก || ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558   
       ประกาศขายทอดคลาด เป็นประกาศที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลทำการขายทอดคลอดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งาน
 และชำรุดเสื่อมสภาพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเสนอราคา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
 ประกาศขายทอดตลาด มีดังนี้

หน่วยงาน วิธีการจัดหา กลุ่มพัสดุ รายการ วันที่ประกาศ วันที่ประมูลขาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน 118 รายการ 09/04/2558

24/04/2558 เวลา 09.00-10.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ซากหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 304 อัน 07/04/2558

23/04/2558 เวลา 10.00-10.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ 24/03/2558

31/03/2558 เวลา 09.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน 4 ตู้ 13/03/2558

20/03/2558 เวลา 09.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 06/03/2558

23/03/2558 เวลา 11.00-11.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 288 รายการ 06/03/2558

13/03/2558 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ 24/02/2558

3/03/2558 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ 17/02/2558

24/02/2558 เวลา 9.45 น.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพนะ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน 09/02/2558

23/02/2558 เวลา 10.15 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 27/01/2558

12/02/2558 เวลา 11.00-11.30 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 90 ชุด พร้อมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 8 รายการ 15/01/2558

30/01/2558 เวลา 09.00-10.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ ซากหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 609 อัน 14/01/2558

26/01/2558 เวลา 09.30-10.00.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพนะ ขายทอดตลาดพัสดุ (รถโฟล์คลิฟท์) จำนวน 1 คัน 22/12/2557

30/12/2557 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 426 รายการ 22/12/2557

30/12/2557 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด วัสดุบริโภค ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ 15/12/2557

23/12/2557 เวลา 9.45 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 31 รายการ 24/11/2557

03/12/2557 เวลา 9.00 - 10.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 438 รายการ 22/10/2557

30/10/2557 เวลา 9.00 - 9.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมูลขายที่ดิน 12/9/2557

14/11/2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 9/9/2557

23/9/2557 เวลา 14.00 - 14.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ พัสดุ จำนวน 3 รายการ (เครื่องโคบอลท์ เครื่องใส่แร่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่) 7/8/2557

18/8/2557 เวลา 09.00 - 9.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ 1/8/2557

14/8/2557 เวลา 09.45 น.

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 266 รายการ 21/7/2557

5/8/2557 เวลา 10.05-10.25 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน อาคารหอพักบางแขน 21/7/2557

30/7/2557 เวลา 10.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัดสุ จำนวน 6 รายการ 10/7/2557

18/7/2557 เวลา 9.45 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ จำหน่ายพัสดุุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 59 รายการ 2/7/2557

16/7/2557 เวลา 10.10 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 386 รายการ 2/7/2557

10/7/2557 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ (ตู้คอนเทรนเนอร์) 6/5/2557

14/5/2557 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS) 6/5/2557

14/5/2557 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 392 รายการ 23/4/2557

30/4/2557 เวลา 9.45 น.

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน 03/04/2557

22/4/2557 เวลา 10.15 -11.00 น.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน 04/03/2557

18/3/2557 เวลา 10.15 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ 24/2/2557

12/3/2557 เวลา 11.30-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 314 รายการ 19/2/2557

26/2/2557 เวลา 9.45 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ 05/2/2557

13/2/2557 เวลา 11.10-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ 28/1/2557

5/2/2557 เวลา 9.45 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 97 รายการ 17/1/2557

24/1/2557 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ 09/1/2557

17/1/2557 เวลา 11.10-12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน 24/12/2556

15/1/2557 เวลา 10.10 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ 17/12/2556

24/12/2556 เวลา 9.45 น.

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 121 รายการ 12/12/2556

23/12/2556 เวลา 13.30 น. - 14.30 น.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสายไฟ จำนวน 3 รายการ 12/12/2556

23/12/2556 เวลา 10.15 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 386 รายการ 25/11/2556

4/12/2556 เวลา 9.45น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 15/11/2556

22/11/2556 เวลา 11. 00น.-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง 14/11/2556

22/11/2556 เวลา 09.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 385 รายการ 15/10/2556

21/10/2556 เวลา 09.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอนอาคารหริศจันทร์-ปาวา อาคารผะอบ นพ.สุภัทรา ระเบียบ อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และอาคารหน่วยสวนต้นไม้และโยธาจำนวน 4 หลัง และบันไทอาคารสลากกินแบ่ง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (ครั้งที่ 2) 13/9/2556

25/9/2556 เวลา 10.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ 29/8/2556

5/9/2556 เวลา 14.15-15.30 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 230 รายการ 23/8/2556

20/8/2556 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด งานจ้าง ขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน อาคารหริศจันทร์-ปาวา อาคารผะอบนพ สุภัทรา ระเบียบ อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคารหน่วยหน่วยสวนต้นไม้และโยธา จำนวน 4 หลัง 13/8/2556

20/8/2556 เวลา 9.45 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดรถยนต์ 13/8/2556

27/8/2556 เวลา 10.15 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายวัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีตกลงราคา 30/7/2556

9/8/2556 เวลา 10.00-10.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมวดความจำเป็นใช้งาน 9/7/2556

18/7/2556 เวลา 9.00-10.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายโดยวิธีตกลงราคา 2/7/2556

9/7/2556 เวลา 10.00-10.30 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2/7/2556

10/7/2556 เวลา 11.30-12.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 390 รายการ 21/6/2556

28/06/2556 เวลา 09.45 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ 30/4/2556

09/04/2556 เวลา 14.05-15.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 278 รายการ 27/3/2556

4/03/2556 เวลา 9.45 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ 27/3/2556

4/03/2556 เวลา 9.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมวดความจำเป็นใช้งาน 20/3/2556

25/03/2556 เวลา 10.00 - 10.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ 18/3/2556

22/03/2556 เวลา 9.45 น.-

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ 5/3/2556

เวลา 9.45 น.

คณะเภสัชศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ 27/02/2556

14/03/2556 เวลา 9.30 น.-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมวดความจำเป็นใช้งาน 19/02/2556

12/03/2556 เวลา 10.10 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมวดความจำเป็นใช้งาน 01/02/2556

11/02/2556 เวลา 12.00 น.

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 คัน 17/1/2556

21/02/2556 เวลา 10.15 - 11.00 น.

วิทยาลัยราชสุดา ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 คัน 14/1/2556

29/1/2556 เวลา 14.10 - 16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 339 รายการ 10/1/2556

17/1/2556 เวลา 9.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 375 อัน 11/12/2555

24/12/2555 เวลา 10.40 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ 6/12/2555

21/12/2555 เวลา 10.10 น.

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ 3/12/2555

12/12/2555 เวลา 09.45 น.

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 337 รายการ 22/11/2555

27/11/2555 เวลา 09.00 น.- 9.30 น.

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ (ครั้งที่ 2) 20/8/2555

28/8/2555 เวลา 09.45 น.

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ 1/8/2555

10/8/2555 เวลา 09.45 น.

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 25/7/2555

7/8/2555 เวลา 11.30 น.-12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน 20/7/2555

6/8/2555 เวลา 09.00 น.-10.00 น.

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ 12/7/2555

25/6/2555 เวลา 10.15 น.-11.00 น.

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ขายทอดตลาดพัสดุ 12/6/2555

15/6/2555 เวลา 9.30 น.-10.00 น.

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ขายทอดตลาดพัสดุ 28/5/2555

7/6/2555 เวลา 9.30 น.-10.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 3/4/2555

20/4/2555 เวลา 14.15.00 น.-15.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 3/4/2555

20/4/2555 เวลา 14.15.00 น.-15.00 น.

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายวัสดชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดวความจำเป็นใช้งานในคณะ จำนวน 277 รายการุ 2/4/2555

11/4/2555 เวลา 9.00น.

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประมูลขายทอดตลาด วัสดุงานช่าง ขายทอดตลาดวัสดุ 8/2/2555

21/2/2555 เวลา 10.00น.

คณะพยาบาลศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดวัสดุ 27/12/2554

6/1/2555 เวลา 10.00-12.00น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีขายตกลงราคา 21/12/2554

17/01/2555 เวลา 9.00-10.00น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีขายตกลงราคา 30/9/2554

6/10/2554 เวลา 09.00 -10.00น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ 8/9/2554

22/9/2554 เวลา 11.30 -12.00น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน 5/9/2554

9/9/2554 เวลา 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ 11/7/2554

13/7/2554 เวลา 10.10 น.

สำนักงานอธิการบดี ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ 24/5/2554-2/6/2554

2/6/2554 เวลา 13.30 -14.00 น.

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ 24/2/2554-7/3/2554

7/3/2554 เวลา 10.40 -11.10 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขายทอดตลาดพัสดุ 9/12/2553-23/12/2553

24/12/2553 เวลา 11.10 น.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และยานพาหนะและขนส่ง ขายทอดตลาดรถยนต์ 7/12/2553-15/12/2553

16/12/2553 เวลา 10.45 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ 29/11/2553-16/12/2553

17/12/2553 เวลา 10.00 -14.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ 17/11/2553-28/11/2553

29/11/2553 เวลา 9.40 -10.30 น.

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ 11/10/2553-21/10/2553

22/10/2553 เวลา 11.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ 29/10/2553-2/11/2553

3/11/2553 เวลา 10.40-11.00

หอสมุดและคลังความรู้ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และยานพาหนะและขนส่ง ขายรถโดยสารขนาด 15 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 8/9/2553

13/9/2553 เวลา 10.05-10.25

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ 6/9/2553-15/9/2553

16/9/2553 เวลา 11.00-12.00

สำนักงานอธิการบดี ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ 19/8/2553-26/8/2553

27/8/2553 เวลา 10.20

สำนักงานอธิการบดี ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ 8/7/2553-15/7/2553

16/7/2553 เวลา 8.30 -12.00

คณะพยาบาลศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ แก้ไขเพิ่มเติมขายทอดตลาดพัสดุ 24/5/2553

4/6/2553 เวลา 9.30 -10.00

คณะวิทยาศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดพัสดุ 14/5/2553-24/5/2553

26/05/2553 เวลา 9.30 -10.00

คณะพยาบาลศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดพัสดุ 7/5/2553

20/05/2553 เวลา 10.30 -14.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดพัสดุ 30/3/2553

07/04/2553 เวลา 10.30

วิทยาลัยนานาชาติ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 03/2/2553

02/02/2553 เวลา 14.15-15.00

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน 22/1/2553

03/02/2553 เวลา 11.00-11.30

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมูลขายทอดตลาด วัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง พัสดุจากการรื้อถอนงานปรับปรุงด้านกายภาพแบะภูมิทัศน์ อาคารสำนักหอสมุด ชั้น 1 จำนวน 17 รายการ 15/1/2553

22/01/2553 เวลา 14.40-15.00

คณะเภสัชศาสตร์ ตกลงราคา พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดพัสดุ 22/12/2552 07/01/2553
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประมูลด้วยวาจา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุ 10/11/2552 17/11/2552
สำนักงานอธิการบดี ประมูลด้วยวาจา วัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ขายทอดตลาดพัสดุ 17/10/2552 26/10/2552
สำนักงานอธิการบดี ประมูลด้วยวาจา วัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ขายทอดตลาดพัสดุ 30/09/2552 05/10/2552
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลด้วยวาจา วัสดุซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง ขายทอดตลาดดินที่ขุดจากงานก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 08/06/2552 23/06/2552
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตกลงราคา พัสดุเสื่อมสภาพ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 75 รายการ 28/05/2552 10/03/2552
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประมูลด้วยวาจา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ 05/03/2552 18/03/2552
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เสนอราคา พัสดุเสื่อมสภาพ จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 60 รายการ 05/03/2552 17/03/2552
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ตกลงราคา พัสดุเสื่อมสภาพ ขายพัสดุเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในส่วนงาน จำนวน 97 รายการ 28/01/2552 17/02/2552
สำนักงานอธิการบดี ประมูลราคา พัสดุเสื่อมสภาพ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ (รถเบนซ์เก๋ง 1 คัน, รถวอลโว่เก๋ง 1 คัน, รถโตโยต้ากระบะ 1 คัน, รถยนต์นิสสัน 1 คัน) 13/11/2551 19/11/2551
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลราคาโดยวาจา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน และชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ 22/09/2551 03/10/2551
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลราคาโดยวาจา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน และชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 11 รายการ 08/09/2551 22/09/2551
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประมูลราคาโดยวาจา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขายทอดตลาด วิธีประมูลราคาโดยวาจา ครุภัณฑ์สำนักงานชำรุดเสื่อมสภาพ 06/06/2551 24/06/2551
     
*** ดาวน์โหลดโปรแกรม  Acrobat Reader เพื่อใช้สำหรับอ่านแฟ้มข้อมูล PDF ***