หน้าแรก || ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2558    
   
     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของคณะ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)

กฎระเบียบข้อบังคับ
ประกาศขายทอดตลาด
       รายละเอียด/ข้อบังคับต่างๆ ที่ สำนักงบประมาณ          รายละเอียดสินค้าและบริการที่ทำการขายทอดตลาด
  กระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
         
ประกาศร่าง TOR
ประกาศสอบราคา
       รายละเอียดร่างประกาศตามระเบียบปฏิบัติสำนักนายกฯ          รายละเอียดสินค้าและบริการที่จัดซื้อโดยวิธีการ
  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549     สอบราคา ที่ยังไม่ได้ผลการคัดเลือกขั้นต้น 10 รายการ
         
ประกาศประกวดราคา
ประกาศจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
       รายละเอียดสินค้าและบริการที่จัดซื้อโดยวิธีการ          รายละเอียดสินค้าและบริการที่จัดซื้อโดยวิธีการ
  ประกวดราคา ที่ยังไม่ได้ผลการคัดเลือกขั้นต้น 1172 รายการ     e-Auction ที่ยังไม่ได้ผลการคัดเลือกขั้นต้น 241 รายการ
         
ผลการคัดเลือกในขั้นต้น   ผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง
       ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นต้น ที่ยังไม่ได้ผล          ประกาศผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการ
  การพิจารณาขั้นสุดท้าย 5 รายการ     จัดซื้อ-จัดจ้าง ณ วันที่ปัจจุบัน 775 รายการ
         
 
ท่านเป็นผู้เข้ามาชมรายที่  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552
ออกแบบและพัฒนาโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved
webmaster : eprocurement@mahidol.ac.th (eprocurement@intramail.mahidol)